Apie Eismo įvykių informacinę sistemą (2023-11-16)

https://policija.lrv.lt/uploads/policija/documents/files/administracine-informacija/Eismo įvykių informacinė sistema.pdf

Teisinis pagrindas

Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymas Nr. 5-V-601 „Dėl Eismo įvykių informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo ir informacinės sistemos veiklos pradžios nustatymo“ (2015-06-30).

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/04fbaf101fd011e586708c6593c243ce/asr


EISMO ĮVYKIŲ INFORMACINĖ SISTEMA (EĮIS)

Asmens duomenų valdytojas
Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
<...>
Elektroninio pašto adresas:
info@policija.lt
<...>

Asmens duomenų tvarkytojai
Lietuvos kelių policijos tarnyba
Teritorinės policijos įstaigos

<...>

Duomenų apsaugos pareigūnas
Andrius Liutkevičius
<...>
Elektroninio pašto adresas:
dap@policija.lt
<...>

EĮIS tvarkomų duomenų teisinis pagrindas
Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 str. 9 d. 7 p.
Lietuvos Respublikos policijos įstatymo 5 str. 1 d. 5 ir 6 p.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas
✔ apdoroti surinktą policijos įstaigų užregistruotų eismo įvykių informaciją, susiejant ją su kita policijos įstaigų tvarkoma informacija;
✔ nustatyti asmenis, kurių atžvilgiu policijos įstaigos vykdo Lietuvos Respublikos policijos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimo, nusikalstamų veiklų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo, saugaus eismo priežiūros funkcijų vykdymą.

Duomenų subjektų kategorijos
Eismo įvykyje dalyvavusių transporto priemonių savininkai (valdytojai)
Asmens duomenų kategorijos
Transporto priemonės savininko (valdytojo) anketiniai duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas (gimimo data), gyvenamoji vieta;
Eismo įvykyje dalyvavusių transporto priemonių duomenys;
Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo ir kitokio draudimo duomenys.
Specialiųjų kategorijų duomenys
Netvarkomi
Duomenų subjektų kategorijos
Eismo įvykio dalyviai
Asmens duomenų kategorijos
Eismo įvykio dalyvių anketiniai duomenys: kategorija (vairuotojas, keleivis, pėsčiasis, kitas eismo dalyvis), vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, lytis, pilietybė (-ės), gyvenamoji vieta, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas;
Duomenys apie eismo įvykyje dalyvavusio asmens būseną: blaivus/neblaivus (girtumas promilėmis, neblaivumo laipsnis), apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų;
Duomenys apie eismo įvykio dalyvių būklę: sužeistas, nenukentėjo, jei sužeistas – informacija apie paskirtą ambulatorinį gydymą ar gydymą stacionare, traumos sunkumą;
Duomenys apie vairuotojo kvalifikaciją;
Transporto priemonės vairuotojo pažymėjimo duomenys;
Duomenys apie Kelių eismo taisyklių pažeidimą, dėl kurio įvyko įvykis, ir kitus Kelių eismo taisyklių pažeidimus, kuriuos padarė eismo įvykio dalyvis;
Duomenys apie papildomos informacijos, susijusios su draudimu naudotis specialia teise, kardomosios priemonės – vairuotojo pažymėjimo paėmimo – taikymą, asmens paieška ir asmeniui paskirta prevencine poveikio priemone, buvimą valstybės ar žinybiniuose registruose;
Duomenys apie dėl eismo įvykio pradėtą ikiteisminį tyrimą;
Duomenys apie eismo įvykių kaltininkams ir kitiems jų dalyviams taikytas administracines nuobaudas;
Garso ir (ar) vaizdo įrašai, liudytojų parodymai, ekspertų išvados, kiti dokumentai, turintys įtakos eismo įvykių tyrimui.
Specialiųjų kategorijų duomenys
Duomenys, susiję su ikiteisminiu tyrimu ir sveikata
Duomenų subjektų kategorijos
EĮIS naudotojas
Asmens duomenų kategorijos
Anketiniai duomenys: vardas, pavardė, policijos įstaigos pavadinimas, pareigos.
Specialiųjų kategorijų duomenys
Netvarkomi
Detalus duomenų sąrašas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/04fbaf101fd011e586708c6593c243ce/asr

Duomenų šaltiniai
EĮIS duomenų teikėjai, teikiantys duomenis, kaupiamus valstybės informacinėse sistemose ir registruose
Duomenų teikėjai
Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Duomenų teikimo šaltinis
Policijos registruojamų įvykių registras;
Prevencinių poveikio priemonių taikymo registras;
Ieškomų transporto priemonių registras.
Duomenų teikėjai
VĮ Registrų centras
Duomenų teikimo šaltinis
Lietuvos Respublikos adresų registras
Duomenų teikėjai
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos
Duomenų teikimo šaltinis
Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinė sistema
Duomenų teikėjai
VĮ „Regitra“
Duomenų teikimo šaltinis
Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registras;
Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registras.
Duomenų teikėjai
VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras
Duomenų teikimo šaltinis
Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registras
Duomenų teikėjai
Gyventojų registro tarnyba
Duomenų teikimo šaltinis
Lietuvos Respublikos gyventojų registras
Duomenų teikėjai
Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Duomenų teikimo šaltinis
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras;
Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinis registras;
Administracinių nusižengimų registras;
Užsieniečių registras.

Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys, teikiantys duomenis iš savo informacinių sistemų
Duomenų teikėjai
Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacija
Duomenų teikimo šaltinis
Centralizuotoji techninės apžiūros duomenų bazė
Duomenų teikėjai
Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras
Duomenų teikimo šaltinis
Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo duomenų bazė

Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys, teikiantys duomenis, nekaupiamus valstybės informacinėse sistemose ir registruose
Lietuvos kelių policijos tarnyba ir teritorinės policijos įstaigos
Eismo įvykių dalyviai, liudininkai, transporto priemonių, kurios dalyvavo eismo įvykiuose, savininkai ir valdytojai, juridiniai asmenys, kurių darbuotojai dalyvavo eismo įvykiuose, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys
Sveikatos priežiūros įstaigos
Teismo medicinos ekspertai

Duomenų teikimas tretiesiems asmenims
Duomenų gavėjų kategorijos
Mokesčių administravimo, teisėtvarkos institucijos ir teismai
Teikimo tikslas
Teisės aktuose nustatytoms funkcijoms atlikti
Duomenų gavėjų kategorijos
Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos
Teikimo tikslas
Teisės aktuose nustatytoms funkcijoms atlikti
Duomenų gavėjų kategorijos
Draudimo įmonės (filialai) ir Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras
Teikimo tikslas
Gyvybės, sveikatos, nelaimingų atsitikimų, transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo ir (ar) kitokio draudimo tikslais
Duomenų gavėjų kategorijos
Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacija
Teikimo tikslas
Motorinių transporto priemonių, priekabų, sugadintų eismo įvykio metu, uždraudimo dalyvauti viešajame eisme tikslais
Duomenų gavėjų kategorijos
Kiti subjektai, teisės aktų nustatyta tvarka ir tikslais turintys teisę gauti atitinkamus asmens duomenis
Teikimo tikslas
Kiti subjektai, teisės aktų nustatyta tvarka ir tikslais turintys teisę gauti atitinkamus asmens duomenis

Duomenų saugojimo terminas
EĮIS duomenų bazėje: 5 metus nuo eismo įvykio datos;
EĮIS duomenų bazės archyve: 10 metų nuo EĮIS duomenų perkėlimo į šį archyvą dienos.


Leave a Comment