Įstatai

LIETUVOS PĖSČIŲJŲ ASOCIACIJOS ĮSTATAI

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Lietuvos pėsčiųjų asociacija (toliau – Asociacija) yra savanoriška, savarankiška organizacija, narystės pagrindu vienijanti visus, pritariančius pėsčiųjų judėjimui ir Asociacijos
tikslams bei uždaviniams.
1.2. Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo bei kitų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės norminių aktų bei šių įstatų (toliau – Įstatai).
1.3. Asociacija yra juridinis asmuo, turintis sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke, antspaudą su savo pavadinimu, simboliką.
1.4. Asociacija už savo prievoles atsako visu jai priklausančiu turtu. Asociacija neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už Asociacijos prievoles.
1.5. Asociacija veikia per savo organus. Santykius su kitomis organizacijomis, juridiniais ir fiziniais asmenimis grindžia susitarimais ir sutartimis.
1.6. Asociacijos trukmė – neterminuota.
1.7. Asociacijos finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.
1.8. Asociacija veikia visoje Lietuvos Respublikoje.

2. Asociacijos tikslai ir uždaviniai, veiklos sritys

2.1. Asociacijos tikslai ir uždaviniai:
2.1.1. populiarinti susisiekimą, rekreaciją ir turizmą keliaujant pėsčiomis;
2.1.2. skatinti susisiekimui, rekreacijai ir turizmui keliaujant pėsčiomis reikalingos tinkamai įrengtos infrastruktūros vystymą Lietuvoje ir kitose šalyse;
2.1.3. stiprinti pilietinę visuomenę, ugdyti demokratines ir pilietines vertybes;
2.1.4. atstovauti viešiesiems interesams susisiekimo, rekreacijos ir turizmo keliaujant pėsčiomis srityse;
2.1.5. skatinti piliečius ir nevyriausybines organizacijas dalyvauti su keliavimu pėsčiomis ir saugiu eismu susijusių klausimų sprendime;
2.1.6. ginti pėsčiųjų teises į saugias ir lygiateises galimybes keliaujant pėsčiomis susisiekimo, rekreacijos ir turizmo tikslais;
2.1.7. skatinti vaikų, jaunimo ir senjorų poreikius ir galimybes keliauti pėsčiomis;
2.1.8. ugdyti suaugusių, vaikų, jaunimo bei senjorų saugaus eismo kultūrą;
2.1.9. vienyti Lietuvos pėsčiųjų judėjimo dalyvius bei jam prijaučiančius asmenis;
2.1.10. ginti ir atstovauti pėstiesiems valstybinėse įstaigose bei viešojoje erdvėje;
2.1.11. vykdyti švietėjišką veiklą, rūpintis eismo dalyvių mokymu ir auklėjimu, eismo saugumo didinimu bei eismo dalyvių kultūros kėlimu;
2.1.12. bendradarbiauti su panašaus pobūdžio tarptautinėmis bei kitų šalių organizacijomis.
2.2. Asociacijos veiklos sritys:
2.2.1. stebėti, analizuoti, vertinti ir platinti su keliavimu pėsčiomis susijusią informaciją, problemas ir jų sprendimų būdus;
2.2.2. dalyvauti susisiekimo, rekreacijos, turizmo, saugaus eismo ir darnaus vystymosi politikos formavime ir įgyvendinime;
2.2.3. bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio nevyriausybinėmis organizacijomis, valstybinėmis ir kitomis organizacijomis bei pavieniais asmenimis sprendžiant keliavimo pėsčiomis susisiekimui, rekreacijai ir turizmui klausimus ir skatinant darnų vystymąsi, dalyvauti jų veikloje;
2.2.4. atstovauti pėsčiųjų teisėms valstybinėse, visuomeninėse ir kitose organizacijose;
2.2.5. organizuoti paskaitas, seminarus, konferencijas, diskusijas, stovyklas, žygius, išvykas, turistines keliones, akcijas, konkursus, parodas, talkas ir kitus renginius;
2.2.6. organizuoti vaikams ir jaunimui keliavimo pėsčiomis populiarinimo renginius ir projektus, saugaus eismo ir ekologinį švietimą;
2.2.7. organizuoti tiriamuosius darbus, galimybių studijas, mokslinius tyrimus;
2.2.8. organizuoti informacijos sklaidą interneto, pranešimų žiniasklaidai, bukletų, brošiūrų, knygų, žurnalų, žemėlapių, plakatų ir kt. priemonėmis;
2.2.9. platinti įvairią atributiką su LPA simbolika;
2.2.10. organizuoti ir dalyvauti vietiniuose, nacionaliniuose bei tarptautiniuose projektuose.
2.2.11. konsultuoti suinteresuotus fizinius ar juridinius asmenis pėsčiųjų teisių, eismo saugumo temomis;
2.2.12. įstatymų nustatyta tvarka steigti įmones, įstaigas bei struktūrinius padalinius.

3. Asociacijos valdymo organai

3.1. Aukščiausias Asociacijos organas yra visuotinis Asociacijos narių susirinkimas.
3.2. Kolegialus Asociacijos valdymo organas yra Asociacijos Valdyba (toliau – Valdyba).
3.3. Vienasmenis Asociacijos valdymo organas yra Asociacijos Prezidentas.

4. Visuotinio narių susirinkimo (toliau – Susirinkimo) kompetencija, jo sušaukimo bei sprendimų priėmimo tvarka

4.1. Eiliniai narių susirinkimai vyksta ne rečiau kaip vieną kartą kalendoriniuose metuose. Esant reikalui (2/3 Valdybos narių arba 1/4 Asociacijos narių reikalavimu) gali būti šaukiami ir neeiliniai Susirinkimai. Susirinkimą šaukia Valdyba, kuri privalo užtikrinti tinkamą Asociacijos narių informavimą. Nariams Susirinkimo data ir darbotvarkė pranešama išsiunčiant atitinkamą pranešimą elektroniniu paštu narių nurodytais adresais ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Susirinkimo pradžios. Susirinkimo data ir darbotvarkė taip pat skelbiama Asociacijos interneto svetainėje www.pestieji.lt. Nariai savo pasiūlymus dėl darbotvarkės, kitų papildomų klausimų gali pateikti raštu Valdybai ne vėliau kaip likus 7 dienoms iki Susirinkimo.
4.2. Eilinis Susirinkimas yra šaukiamas kiekvienais kalendoriniais metais, ne vėliau kaip iki birželio paskutinės dienos.
4.3. Susirinkimas:
4.3.1. keičia Asociacijos Įstatus. Klausimai, susiję su Įstatų keitimu Asociacijos Valdybos nustatyta tvarka turi būti įtraukti į išankstinę Susirinkimo darbotvarkę;
4.3.2. dvejų metų kadencijai renka Valdybos narius iš Asociacijos narių bei juos atšaukia;
4.3.3. nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį bei jų mokėjimo tvarką;
4.3.4. svarsto ir tvirtina Valdybos bei revizoriaus metų veiklos ataskaitą;
4.3.5. tvirtina Asociacijos veiklos programą, metinę finansinę ataskaitą, veiklos ataskaitą.
4.3.6. priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
4.3.7. numato ir nustato Asociacijos darbo veiklos kryptis ir formas;
4.3.8. Susirinkimas sprendžia ir kitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir šiuose Įstatuose Susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jeigu pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą ar šiuos Įstatus tai nepriskirta kitų Asociacijos organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.
4.4. Susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau nei 1/4 narių. Susirinkimas bei balsavimas jame gali vykti ir elektroninių ryšių priemonėmis, t. y. nariai gali registruotis bei balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis, Valdybos nustatyta tvarka, jei yra užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti elektroninių ryšių priemonėmis besinaudojančio asmens tapatybę. Susirinkimai protokoluojami, protokolai tvirtinami Asociacijos Prezidento ir Susirinkimo sekretoriaus parašais. Jei Susirinkimas vyksta elektroninių ryšių priemonėmis, Susirinkimo protokolą surašo ir pasirašo Prezidentas. Sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Susirinkimo sprendimai dėl klausimų, numatytų šių Įstatų 4.3.1 ir 4.3.6 punktuose, priimami ne mažesne kaip 2/3 Susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų dauguma.
4.5. Jeigu į Susirinkimą nesusirenka reikiamas narių skaičius, pakartotinai Susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip po 7 dienų ir ne vėliau kaip po 20 dienų nuo neįvykusio Susirinkimo dienos. Pakartotinis Susirinkimas turi teisę priimti sprendimus neįvykusio Susirinkimo darbotvarkės klausimais nepriklausomai nuo to, kiek Asociacijos narių dalyvauja. Nariams pakartotinio Susirinkimo data ir darbotvarkė pranešama elektroniniu paštu išsiunčiant atitinkamą pranešimą narių nurodytais adresais ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki pakartotinio Susirinkimo pradžios.
4.6. Susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas šių Įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Asociacijos narys ar valdymo organas.
4.7. Neeilinis Susirinkimas gali būti sušauktas el. paštu to pareikalavus daugiau nei pusei Asociacijos narių arba Asociacijos Valdybos nutarimu, ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo jį sušaukti gavimo dienos. Apie šaukiamo Susirinkimo datą, vietą ir sušaukimo priežastį turi būti pranešta Asociacijos nariams. Neeilinis Susirinkimas svarsto tik tuos klausimus, dėl kurių buvo sušauktas.
4.8. Asociacijos Valdyba gali nuspręsti į Susirinkimą pakviesti svečius.

5. Valdyba

5.1. Asociacijos veiklai tarp Susirinkimų vadovauja Valdyba. Valdybos nariai renkami Susirinkime. Valdybą sudaro 7 nariai. Valdyba renkama dvejų metų laikotarpiui, jei Susirinkimas nenusprendžia kitaip. Valdybos nariai renkami Susirinkime atviru balsavimu paprasta balsų dauguma. Susirinkimas balsuoja už kiekvieną kandidatūrą atskirai. Valdyba iš savo narių renka Asociacijos Prezidentą, kuris kartu tampa ir Valdybos pirmininku.
5.2. Valdybos posėdis teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau negu pusė jos narių. Valdybos sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių balsų dauguma atviru balsavimu, jeigu šiuose Įstatuose nenumatyta kitaip. Jei balsai pasiskirsto lygiomis dalimis, Asociacijos Prezidento balsas yra lemiantis. Valdyba gali balsuoti ir elektroninių ryšių priemonėmis to paprašius bent vienam Valdybos nariui. Tokiu atveju sprendimai priimami visų balsuojančių balsų dauguma (balsavimui skiriamos 5 darbo dienos). Balsavimas elektroninių ryšių priemonėmis yra galimas, jei užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti elektroninių ryšių priemonėmis besinaudojančio asmens tapatybę.
5.3. Valdyba:
5.3.1. vykdo ir organizuoja Asociacijos veiklą;
5.3.2. organizuoja ir šaukia Susirinkimus;
5.3.3. rengia ir pateikia eiliniam Susirinkimui praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaitą;
5.3.4. eiliniame Susirinkime pateikia Asociacijos dalykinės veiklos ataskaitą;
5.3.5. organizuoja viešos informacijos paskelbimą;
5.3.6. vykdo kitas įstatymuose bei šiuose Įstatuose numatytas pareigas;
5.3.7. tvirtina Asociacijos renginių sąmatas, materialinių vertybių nurašymo aktus;
5.3.8. bendradarbiauja su valstybinėmis, visuomeninėmis ir kitomis organizacijomis Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;
5.3.9. priima, suspenduoja ir šalina Asociacijos narius;
5.3.10. renka iš Valdybos narių Asociacijos Prezidentą;
5.3.11. priima sprendimus dėl Asociacijos filialų ir atstovybių steigimo bei dalyvavimo kitų juridinių asmenų steigime;
5.3.12. samdo asmenis Įstatuose numatytai veiklai vykdyti ir tvirtina jų darbo užmokesčio dydį;
5.3.13. gina Asociacijos narių teises ir teisėtus interesus Lietuvos Respublikoje ir užsienyje.
5.4. Valdyba dirba vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, šiais Įstatais, Susirinkimo nutarimais.
5.4. Valdybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per pusę metų. Likus 5 dienoms iki posėdžio, Asociacijos Prezidentas privalo informuoti Valdybos narius apie posėdžio laiką ir vietą. Informacija pateikiama el. paštu raštu. Asociacijos Prezidentas privalo užtikrinti tinkamą Valdybos narių informavimą. Valdybos posėdžiai protokoluojami, protokolai tvirtinami Prezidento ir posėdžio sekretoriaus parašais.
5.5. Valdyba už šių Įstatų pažeidimus gali atšaukti Asociacijos Prezidentą iš užimamų pareigų. Ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Prezidento atšaukimo, Valdyba privalo iš savo narių išsirinkti kitą Prezidentą.
5.6. 1/2 Asociacijos narių pareiškus nepasitikėjimą Prezidentu, šaukiamas neeilinis Susirinkimas. Ar Prezidento įgaliojimai sustabdomi iki Susirinkimo, sprendžia Valdyba.
5.7. Valdybos nariui atsistatydinus, naujas Valdybos narys renkamas iš Asociacijos narių.

6. Prezidentas

6.1. Prezidentas:
6.1.1. reprezentuoja Asociaciją Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;
6.1.2. sudaro sandorius Asociacijos vardu;
6.1.3. pasirašo bendradarbiavimo sutartis Asociacijos vardu;
6.1.4. šaukia Valdybos posėdžius, siūlo darbotvarkę, organizuoja įprastinį ir balsavimą elektroninių ryšių priemonėmis;
6.1.5. sprendžia dėl Asociacijos institucinio dalyvavimo renginiuose, kurie atitinka Asociacijos veiklos tikslus ir uždavinius;
6.1.6. Valdybos pritarimu priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis;
6.1.7. rengia ir pateikia Susirinkimui praėjusių metų Asociacijos veiklos ataskaitą;
6.1.8. atsako už visą Asociacijos veiklą, finansinės atskaitomybės sudarymą ir dokumentų bei duomenų pateikimą juridinių asmenų registrui.
6.2. Asociacijos Prezidentas gali pavesti kitam Valdybos nariui atstovauti Asociacijai santykiuose su trečiaisiais asmenimis, išduodamas jam atitinkamos formos įgaliojimą.
6.3. Jei Prezidentas yra išvykęs ar dėl kitų priežasčių negali atlikti savo pareigų, deleguoja jas kitam Valdybos nariui.
6.4. Prezidentui atsistatydinus ar dėl kitų priežasčių nebegalint eiti savo pareigų (mirtis, ilgalaikė liga ar kita), Valdyba privalo per 30 dienų nuo šio momento išrinkti kitą Prezidentą. Išrinkus naują Prezidentą ne vėliau kaip per du mėnesius Valdyba privalo sušaukti neeilinį Susirinkimą.

7. Asociacijos nariai: naujų narių priėmimo, narių išstojimo, narystės suspendavimo bei narių pašalinimo iš Asociacijos tvarka bei sąlygos

7.1. Asociacijos nariais gali būti bet kuris 18 metų sulaukęs veiksnus fizinis ar juridinis asmuo, pritariantis Asociacijos tikslams, pripažįstantis šiuos Įstatus ir dalyvaujantis Asociacijos veikloje.
7.2. Prašymas priimti į Asociacijos narius pateikiamas Valdybai, kuri, savo artimiausiame posėdyje išnagrinėjusi prašymą, priima sprendimą 2/3 dalyvaujančių posėdyje balsų dauguma.
7.3. Nariai, pranešę raštu Valdybai, gali išstoti ar suspenduoti savo narystę Asociacijoje.
7.4. Asociacijos nario, nesilaikančio šių Įstatų, darančio Asociacijai materialinę ar neturtinę žalą, narystė Valdybos sprendimu (2/3 dalyvaujančių posėdyje balsų dauguma) suspenduojama arba nutraukiama.
7.5. Išstojusių ar pašalintų iš Asociacijos narių sumokėti stojimo, nario mokesčiai, dovanos, kitos atiduotos lėšos ar turtas negrąžinami.

8. Asociacijos narių teisės ir pareigos

8.1. Asociacijos narių teisės:
8.1.1. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
8.1.2. dalyvauti Asociacijos veikloje, teikti pasiūlymus ir pageidavimus Valdybai, Susirinkimams;
8.1.3. gauti iš Asociacijos informaciją apie Asociacijos veiklą, Valdybos posėdžiuose priimtus sprendimus;
8.1.4. dalyvauti ir balsuoti Susirinkime;
8.1.5. kandidatuoti, siūlyti kandidatą į Valdybą;
8.1.6. dirbti nuolatinių komisijų ir darbo grupių sudėtyje, vykdant pastovią veiklą arba įgyvendinant atskirus projektus, atitinkančius Asociacijos tikslus;
8.1.7. sustabdyti narystę ar bet kada išstoti iš Asociacijos. Sustabdžius narystę, asmuo negali naudotis Asociacijos nariams suteikiamomis teisėmis;
8.1.8. kitos teisės aktuose ir Įstatuose nustatytos teisės.
8.2. Asociacijos narių pareigos:
8.2.1. laikytis šių Įstatų;
8.2.2. vykdyti Susirinkimų ir Valdybos sprendimus;
8.2.3. mokėti nustatytą nario mokestį, jei Susirinkimas nenusprendžia kitaip;
8.2.4. neužsiimti veikla, kenkiančia Asociacijai ir (ar) jos prestižui;
8.2.5. kituose teisės aktuose ir Įstatuose nustatytos pareigos.

9. Asociacijos dokumentų ir kitos informacijos pateikimo nariams bei skelbimo tvarka

9.1. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką atskiru dokumentu tvirtina Valdyba.
9.2. Pranešimai ir skelbimai, kurie turi būti paskelbti viešai, skelbiami Asociacijos interneto svetainėje www.pestieji.lt.

10. Filialų ir atstovybių steigimas

10.1. Savo veiklai vystyti Asociacija turi teisę steigti filialus ir atstovybes. Asociacija gali bet kada nutraukti savo padalinių veiklą. Asociacijos filialus ir atstovybes steigia ir likviduoja, tvirtina jų nuostatus bei skiria/atšaukia jų valdymo organus Asociacijos Valdyba.

11. Asociacijos lėšos ir jų panaudojimas

11.1. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, inventorius, transporto priemonės, taip pat gautas kaip parama kitas turtas bei lėšos, reikalingi jos Įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.
11.2. Asociacija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Asociacija gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Asociacija negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis pinigus asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu Asociacijos Įstatuose
yra nustatyta, tikslams.
11.3. Asociacijos lėšas sudaro:
11.3.1. Asociacijos narių mokesčiai;
11.3.2. fizinių asmenų, labdaros ir paramos organizacijų bei fondų dovanotos (paaukotos) lėšos;
11.3.3. kredito įstaigų palūkanos už saugomas jose Asociacijos lėšas;
11.3.4. kitos teisėtai įgytos lėšos.

12. Įstatų ir buveinės keitimo tvarka

12.1. Šie Įstatai gali būti keičiami Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme nustatyta procedūra tik Susirinkimo sprendimu, kuris buvo priimtas ne mažiau nei 2/3 Susirinkime dalyvavusių Asociacijos narių balsų dauguma.
12.2. Asociacijos buveinė keičiama Valdybos sprendimu, kuris kartu su teisės aktų nustatytais dokumentais turi būti pateiktas Juridinių asmenų registrui.

13. Asociacijos valdymo organų atskaitomybės Susirinkimui bei lėšų ir pajamų naudojimo tvarka

13.1. Valdyba už savo darbą atsiskaito Susirinkimui ne rečiau kaip kartą per kalendorinius metus.
13.2. Asociacija savo pinigines lėšas laiko kredito įstaigose ir atlieka visas kasos ir atsiskaitomąsias operacijas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančią tvarką.
13.3. Asociacijos lėšos turi būti naudojamos tik pagal paskirtį Įstatuose nurodytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomos Asociacijos nariams.
13.4. Kiekvienų finansinių metų pabaigoje Asociacija privalo atlikti savo finansinės veiklos patikrinimus.
13.5. Asociacijos finansinės veiklos kontrolę atlieka Revizorius, kuris renkamas Susirinkime. Auditoriumi arba Revizoriumi negali būti Valdybos narys.
13.6. Auditorius arba Revizorius privalo:
13.6.1. patikrinti Asociacijos finansinę atskaitomybę ir kitus veiklos dokumentus;
13.6.2. susirinkime pranešti apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus;
13.6.3. pateikti Susirinkimui Asociacijos veiklos patikrinimo ataskaitą ir išvadą.
13.7. Asociacijos Prezidentas ir Valdyba privalo pateikti auditoriui ar revizoriui jo reikalaujamus finansinius buhalterinius dokumentus.
13.8. Auditorius arba revizorius įstatymų nustatyta tvarka atsako už Asociacijos veiklos trūkumų nuslėpimą.
13.9. Asociacijos veiklos patikrinimas vykdomas ne rečiau nei vieną kartą per metus.

14. Baigiamosios nuostatos

14.1. Šie Įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo dienos. Įstatai surašyti lietuvių kalba 3 (trimis) egzemplioriais.

Įstatai pasirašyti 2018 m. balandžio …..d. Vilniuje.