Apie teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų (2023-12-03)

„Valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos privalo Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymo bei kitų įstatymų nustatyta tvarka teikti viešąją informaciją“

Iš Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FF51C7389E77

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/77d2b640dd6711eb866fe2e083228059?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=cc1dc85c-32fd-4295-a64c-b3ba508bc7fe

2 thoughts on “Apie teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų (2023-12-03)”

Leave a Comment